Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling

1. Voor gehuwden: Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT)
Tijdens de bemiddelingsgesprekken werken we naar een overeenkomst toe die de basis zal zijn voor de EOT. De overeenkomst bestaat uit twee delen: de regelingsakte en de familierechtelijke overeenkomst. In het eerste deel regelt u de verdeling van de gemeenschappelijke roerende en onroerende goederen. Als er over de onroerende goederen een akte moet worden opgemaakt, dan komt de notaris tussen. In deel twee maakt u afspraken over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, en het levensonderhoud van de kinderen. We helpen u bij het verkennen van uw belangen en die van de kinderen. 

Daarna stellen we het verzoekschrift EOT op, dat wordt ingediend bij de familierechtbank. De rechter zal de overeenkomst homologeren en de echtscheiding uitspreken.

Indien u niet door onderlinge toestemming uit de echt kan scheiden, kunnen ook deelakkoorden worden opgemaakt voor een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO).

2. Voor wettelijk en feitelijk samenwonenden
Woont u wettelijk of feitelijk samen, dan kan u ook via bemiddeling afspraken met elkaar maken over de verdeling van de gemeenschappelijke goederen.

Indien er kinderen zijn, kan u een ouderschapsovereenkomst opstellen met de regeling over de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling, en het levensonderhoud van de kinderen.

Deze overeenkomsten kan u laten homologeren bij de familierechtbank. Zo wordt de overeenkomst afdwingbaar en tegenstelbaar aan derden.

Hebt u hier nog vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.