Nieuwe wetgeving over onderhoudsbijdragen kinderen

Sinds 17 januari 2019 moeten partijen die een regeling tot onderhoudsbijdrage van gemeenschappelijke kinderen willen voorleggen aan de rechtbank, met een aantal veranderingen rekening houden.

Door de ‘Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie’ moet het bedrag van de onderhoudsbijdragen ten aanzien van zowel minderjarige als meerderjarige kinderen voortaan gemotiveerd worden. Dat moet gebeuren via de financiële parameters waarop de bijdrage werd vastgesteld.

Zo heeft een rechter die achteraf een verzoek tot herziening van de onderhoudsbijdrage moet behandelen, een zicht op de criteria die de ouders oorspronkelijk hebben gebruikt. De rechter kan dan makkelijker nagaan of die criteria intussen al dan niet zijn gewijzigd.

Daarnaast moet je voortaan ook een aantal clausules verplicht opnemen in alle overeenkomsten tot vaststelling van onderhoudsbijdragen voor kinderen.

De wet kondigt ook een koninklijk besluit (KB) aan over buitengewone kosten. Dat KB zal regelen dat de ouders vooraf moeten overleggen over een aantal buitengewone kosten en dat er een uitdrukkelijk akkoord zal moeten zijn van beide ouders, behalve bij hoogdringendheid of overmacht.

Graag meer informatie hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

©De Bemiddelaars

EOT makkelijker sinds 1 september 2018

‘Sinds 1 september 2018 kunnen ex‐partners eenvoudiger en sneller uit het echt scheiden. Indien ex-partners over alle gevolgen van de echtscheiding een onderling akkoord bereiken (met of zonder bemiddelaar), kunnen zij via een verzoekschrift een schriftelijke procedure tot echtscheiding inleiden. Er moet dan wel een akkoord bestaan over alle punten: de kinderen (verblijfsregeling, onderhoud), de verdeling van het gezinsvermogen (rekeningen, beleggingen, verzekeringen, de gezinswoning…) en het eventueel onderhoudsgeld dat één van ex‐echtgenoten zou ontvangen. Indien de ex‐echtgenoten tot een akkoord komen over al deze punten, kan de procedure volledig schriftelijk gebeuren.

De rechtbank heeft wel nog de mogelijkheid om de partijen op te roepen om persoonlijk te verschijnen indien het van oordeel is dat akkoorden werden gesloten die in strijd met de belangen van minderjarige kinderen. Wel is het openbaar ministerie niet langer verplicht om een advies uit te brengen over de regelingen rond de kinderen. Indien de rechter een verschijning beveelt, verschijnen de partijen binnen maand na het neerleggen van hun verzoekschrift voor de rechtbank om al dan niet hun wil om uit het echt te scheiden te bevestigen.’

Uittreksel uit een nieuwe tekst door Fednot, de federatie van de notarissen. De volledige tekst is terug te vinden op notaris.be